ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Соңғы 10 жыл ішіндегі аймақтың даму нәтижесі (2009-2018 жж.)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі:

Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн.теңге

625 019

809 648

1 063 126

1 109 337

1 164 136

994 991

600 757

669 201

731 408

930 440,0

Өткен жылға %

99,0

101,1

100,2

101,0

100,4

97,1

91,3

90,7

96,1

93,1

Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі:

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі, млн.теңге барлығы

38 177,2

59 789,6

65 609,2

68 464,0

72 625,0

70 140,2

79 892,0

81 581,2

89 759,5

97 716,1

Өткен жылға %

112,2

108,1

99,2

104,4

100,3

85,2

101,0

107,4

104,1

101,6

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Тіркелгендер саны, барлығы

22 498

31 817

37 447

39 414

43 965

48 276

46 684

47 436

49 991

51 078

Негізгі капиталға тартылғандар саны

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Негізгі капиталға тартылған инвестиция, млн.теңге

171 034

246 867

222 004

255 979

371 935

262 583

236 995

215 920

243 100

325 488

Өткен жылға %

94,3

138,1

85,5

110,3

140,2

67,9

88,2

84,7

107,2

125,5

2009-2018 жылдар аралығында Қызылорда облысының бюджет көлемі

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Қызылорда облысы бюджетінің көлемі, млн.теңге

107366,8

108732,5

120989

144631

178970,5

207046,9

182944,7

238136,1

223905,1

248648

Оның ішінде субвенция

42159,2

51507

64395,6

71593,5

71143,2

83978,7

83180,6

80719,1

130493,9

137143,2

және трансферттер

30494,7

30501,2

28027

36850,2

49370,4

54100,7

52651,8

96339,4

33530,4

40337,1

Жалпы өңірлік өнім:

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 (9 ай)

ЖІӨ, млн. теңге

641 575,7

859 148,2

1 139 142,9

1 269 983,5

1 454 014,7

1 380 132,3

1 164 800,0

1 308 295,3

1 420 499,0

1 223 419,7

Өткен жылға %

99,3

103,8

105,9

103,2

104,4

98,7

95,9

95,2

100,4

97,7

 


Соңғы 10 жыл ішіндегі аймақтың даму нәтижесі (2007-2017 жж)

 

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн.теңге

669 010

845 917

625 019

809 648

1 063 126

1 109 337

1 164 136

994 991

600 757

669201

773247

Өткен жылға %

104,0

98,8

99,0

101,1

100,2

101,0

100,4

97,1

91,3

90,7

95,7

 Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі, млн.теңге барлығы

22 862,9

25 911,6

38 177,2

44 241,9

45 362,6

48 505,2

48 569,1

48 238,1

79 186,5

80633,3

86070,6

Өткен жылға %

99,0

96,9

112,2

108,2

98,1

103,5

101,1

91,2

101,0

107,4

104,1

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Тіркелгендер саны, барлығы

25 011

26 351

22 498

31 817

37 447

39 414

43 965

48 276

46 880

47 303

49991

Негізгі капиталға тартылғандар саны

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Негізгі капиталға тартылған инвестиция, млн.теңге

102 934

172 339

171 034

246 867

222 004

255 979

371 935

262 583

236 995

215 920

241527

Өткен жылға %

147,1

156,3

94,3

138,1

85,5

110,3

140,2

67,9

88,2

84,7

106,5

2006-2016 жылдар аралығында Қызылорда облысының бюджет көлемі

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Қызылорда облысы бюджетінің көлемі, млн.теңге

58,4

88,0

107,4

108,7

120,9

144,6

178,9

207,0

182,9

238,1

223,9

Оның ішінде субвенция

14,8

36,2

42,1

51,5

64,3

71,5

71,1

83,9

83,2

80,7

130,4

және трансферттер

23,7

25,4

30,5

30,5

28,1

36,8

49,3

54,1

52,6

96,3

33,5

Жалпы өңірлік өнім:

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (9 айға)

ЖІӨ, млн. теңге

499 619,9

685 211,4

641 575,7

859 148,2

1 139 142,9

1 269 983,5

1 454 014,7

1 380 132,3

1 164 800,0

1308295,3 

1048309,5

Өткен жылға %

107,1

104,8

99,3

103,8

105,9

103,2

104,4

98,7

95,9

95,2 

99,8


Соңғы 10 жыл ішіндегі аймақтың даму нәтижесі (2006-2016 жж.)

 

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі:

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн.теңге

514 706

669 010

845 917

625 019

809 648

1 063 126

1 109 337

1 164 136

994 991

600 757

669201

Өткен жылға %

128,7

104,0

98,8

99,0

101,1

100,2

101,0

100,4

97,1

91,3

90,7

 Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі:

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі, млн.теңге барлығы

19 788,7

22 862,9

25 911,6

38 177,2

44 241,9

45 362,6

48 505,2

48 569,1

48 238,1

79 186,5

80633,3

Өткен жылға %

101,8

99,0

96,9

112,2

108,2

98,1

103,5

101,1

91,2

101,0

107,4

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Тіркелгендер саны, барлығы

23 759

25 011

26 351

22 498

31 817

37 447

39 414

43 965

48 276

46 880

47 303

Негізгі капиталға тартылғандар саны

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Негізгі капиталға тартылған инвестиция, млн.теңге

66 455

102 934

172 339

171 034

246 867

222 004

255 979

371 935

262 583

236 995

215 297

Өткен жылға %

103,8

147,1

156,3

94,3

138,1

85,5

110,3

140,2

67,9

88,2

86,9

2006-2016 жылдар аралығында Қызылорда облысының бюджет көлемі

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Қызылорда облысы бюджетінің көлемі, млн.теңге

37,5

58,4

88,0

107,4

108,7

120,9

144,6

178,9

207,0

182,9

238,1

Оның ішінде субвенция

12,3

14,8

36,2

42,1

51,5

64,3

71,5

71,1

83,9

83,2

80,7

және трансферттер

9,3

23,7

25,4

30,5

30,5

28,1

36,8

49,3

54,1

52,6

96,3

Жалпы өңірлік өнім:

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ЖІӨ, млн. теңге

363 797,3

499 619,9

685 211,4

641 575,7

859 148,2

1 139 142,9

1 269 983,5

1 454 014,7

1 380 132,3

1 164 800,0

1243701,2 

Өткен жылға %

117,2

107,1

104,8

99,3

103,8

105,9

103,2

104,4

98,7

95,9

95,2 


Соңғы 10 жыл ішіндегі аймақтың даму нәтижесі (2005-2015 жж.)

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі:

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млрд.теңге

339,7

514,7

669,0

845,9

625,0

809,6

1063,1

1109,3

1164,1

994,9

600,7

Өткен жылға %

85,4

128,7

104,0

98,8

99,0

101,1

100,2

101,0

100,4

97,1

91,3

Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі:

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі, млрд.теңге барлығы

16,8

19,8

22,9

25,9

38,2

44,2

45,4

48,5

48,6

48,2

79,2

Өткен жылға %

100,9

101,8

99,0

96,9

112,2

108,2

98,1

103,5

101,1

91,2

101,0

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Тіркелгендер саны, барлығы

20424

23759

25011

26351

22498

31817

37447

39414

43965

48276

46880

Негізгі капиталға тартылғандар саны

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Негізгі капиталға тартылған инвестиция, млрд.теңге

61,5

66,4

102,9

172,3

171,0

246,9

222,0

255,9

371,9

262,0

236,9

Өткен жылға %

136,5

103,9

147,1

156,3

94,3

138,1

85,5

110,3

140,0

67,9

88,2

2005-2015 жылдар аралығында Қызылорда облысының бюджет көлемі

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 2015

Қызылорда облысы бюджетінің көлемі, млрд.теңге

39,3

37,5

58,4

88,0

107,4

108,7

120,9

144,6

178,9

207,0

182,9

Оның ішінде субвенция

11,0

12,3

14,8

36,2

42,1

51,5

64,3

71,5

71,1

83,9

83,2

және трансферттер

8,7

9,3

23,7

25,4

30,5

30,5

28,1

36,8

49,3

54,1

52,6

Жалпы ішкі өнім:

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

ЖІӨ, млрд. теңге

242,4

363,8

499,6

685,2

641,6

859,1

1139,1

1269,9

1454,0

1380,1

 


Соңғы 10 жыл ішіндегі аймақтың даму нәтижесі (2004-2014 жж.)

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млрд.тенге

232,4

339,7

514,7

669,0

845,9

625,0

809,6

1063,1

1109,3

1164,1

994,9

Өткен жылғы %

109,7

85,4

128,7

104,0

98,8

99,0

101,1

100,2

101

100,4

97,1

Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ауыл шаруашылығы жалпы көлемі, млрд.теңге барлығы

16,1

16,8

19,8

22,9

25,9

38,2

44,2

45,4

48,5

48,6

48,2

Өткен жылға %

107,7

100,9

101,8

99,0

96,9

112,2

108,2

98,1

103,5

101,1

91,2

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Тіркелгендер саны, барлығы

-

20424

23759

25011

26351

22498

31817

37447

39414

43965

48276

Негізгі капиталға тартылғандар саны

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Негізгі капиталға тартылған инвестиция, млрд,теңге

42,9

61,5

66,4

102,9

172,3

171,0

246,9

222,0

255,9

371,9

262,0

Өткен жылға %

78,4

136,5

103,9

147,1

156,3

94,3

138,1

85,5

110,3

140,0

67,7

2004 – 2014 жылдар аралығында Қызылорда облысының бюджет көлемі

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Қызылорда облысы бюджетінің көлемі, млрд.теңге

27,7

39,3

37,5

58,4

88,0

107,4

108,7

120,9

144,6

178,9

207,0

Оның ішінде субвенция

10,9

11,0

12,3

14,8

36,2

42,1

51,5

64,3

71,5

71,1

83,9

Және трансферттер

4,7

8,7

9,3

23,7

25,4

30,5

30,5

28,1

36,8

49,3

54,1

Жалпы ішкі өнім

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ЖІӨ,млрд.теңге

179,8

242,4

363,8

499,6

685,2

641,6

859,1

1139,1

1269,9

1454,0

 1164,8

Өткен жылға %

103,1

96,5 

117,7

107,1

104,8

99,3

103,8

105,9

103,2

104,4

 95,9

 
Раздел: 
Құрылған күні: 11-09-2012 13:25
Жаңартылған күні: 24-01-2019 17:10
Аймақ
Анықтама
Билік
Құқық
Табиғат
Экономика
Бизнес
Мем қызметтер
Қоғам
Инфрақұрылым

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика